دوره پیشرفته آماده سازی حضور در بازار بین الملل با همکاری آکادمی DMAN آلمان برگزار شد

ریتون ایران دوره پیشرفته آماده سازی حضور در بازار بین الملل را با همکاری آکادمی DMAN آلمان برگزار کرد.

این دوره در تاریخ 25 و 26 تیر ماه در اتاق بازرگانی و صنایع ایران آلمان برگزار شد .

در این دوره مباحثی مثل بین المللی سازی ، طراحی استراتژی بازرایابی بین المللی ، مهارت و اصول مذاکره بین المللی و … تدریس شد .

در این دوره حدود 30 شرکت ایرانی در سطح مدیران ارشد و مدیران عامل حضور داشتند .

در انتهای دوره مدرک بین المللی از آکادمی مدیریت نیدرزاکسن آلمان به تمامی شرکت کنندگان داده شد .

تصاویری از برگزاری دوره